Wat we geloven

De Goudse Familiekerk is onderdeel van een familie van kerken onder de vlag van Relational Mission Onze negen leerstellige, leiderschaps- en missionaire waarden vormen de basis van onze familie van kerken en wie we zijn als een relationele missiekerk.

Waarden van Leer

acoustic guitar played by a man sitting on grass field

DOCTRINE WAARDE 1: Bijbels fundament.

We geloven in de absolute waarheidsgetrouwheid, toereikendheid en het beslissende gezag van de Schrift. Deze waarde komt tot uitdrukking doordat de Bijbel een centrale plaats heeft in het bepalen van de leer, praktijk, ethos en gewoonten van het gemeenteleven.

Colossenzen 1:25 | 1 Thessalonicenzen 2:13 | 2 Timotheüs 3:16-17 | 2 Timotheüs 4:1-5


brown wooden tiles on white surface

DOCTRINE WAARDE 2: Vervuld met genade.

Vol genade: De boodschap van genade en het evangelie staat centraal in het leven van de christen en de plaatselijke gemeente. Genade dient tot uitdrukking te komen als het gaat om verlossing, in het gemeenteleven, in relaties en in de stijl van leiderschap. We zien onze verlossing van begin tot het einde als een werk van God.

Efeziërs 2:8-10 | Handelingen 11:23 | Colossenzen 1:6b


geloof

DOCTRINE WAARDE 3: Sterk door de geest.

We geloven dat alle gaven in de Schrift vandaag de dag beschikbaar en gewenst zijn voor de bouw van de plaatselijke kerk en de uitbreiding van het Koninkrijk van God. We geloven dat elke gelovige gevuld zou moeten zijn met de Geest, als deel van Gods verlangen om ons te bekrachtigen voor het leven als christen en om getuige te zijn.

Efeziërs 5:18 | Handelingen 1:7-8 | Galaten 3:1-5 | 1 Korinthiërs 12:1,4-7


Leiderschaps Waarden

Leiderschaps waarde 1: Oudsten in elke plaatselijke kerk.

De Heilige Geest stelt oudsten aan, erkend door de gemeente en de apostolische bediening. Kerkbestuur is geen democratie noch een autocratie, maar een theocratie. De belangrijkste functies van oudsten betreffen leiding geven, voeden, waken en de kerk richting geven. We zien het oudstenschap als de roeping van gekwalificeerde mannen die toezicht houden op de plaatselijke kerk in haar gezamenlijk streven.

Handelingen 20:28 | Efeziërs 4:11-12 | 1 Thessalonicenzen 5:12-13 | 1 Timothy 3:1-7


3cross_kerk in gouda

Leiderschap Waarde 2: Efeziërs 4 bedieningen.

Alle gaven uit Efeziërs 4:11 zijn vandaag nog steeds van kracht en helpen om kerken tot volwassenheid te brengen en om mannen en vrouwen toe te rusten in hun door God-gegeven bediening. Oudstenteams worden aangemoedigd om Efeziërs 4 bedieningen uit te nodigen, om hun plaatselijke gemeente tot volwassenheid te brengen. Plaatselijke oudsten zijn het bepalende menselijke gezag in de plaatselijke gemeente. De plaatselijke oudsten worden echter aangemoedigd om duidelijke apostolische input en autoriteit uit te nodigen en te ontvangen.

Handelingen 14:21-23, 20:28 | Titus 1:5 | Jakobus 5:14 | Efeziërs 4:7-16 | Romeinen 16:1-16


person holding a stress ball

Leiderschap Waarde  3: Met een dienend hart.

Christelijk leiderschap is in essentie een roeping om een voorbeeld te zijn en niet een uitzondering. Het voorbeeld van Jezus volgend, zijn christelijke leiders bedoeld om anderen te dienen, niet om gediend te worden. Christelijk leiderschap hoort godvruchtig, transparant en toegankelijk te zijn. Christelijk leiderschap bestaat om dienstbetoon te vermenigvuldigen, niet om er een monopolie op te hebben. Christelijk leiderschap dient partnerschap en samenwerking te zoeken met andere door het evangelie gevormde leiders, in plaats van afzondering en individualisme te tonen.

Marcus 10:42-45 | 1 Korinthiërs 4:1-2 | 1 Timotheüs 3:1-7 | 1 Petrus 5:1-4 | Titus 1:5-9


Missie waarden

a group of friends out in the forest

Missionair Waarde 1: Focus op de plaatselijke gemeente.

We beschouwen de plaatselijke gemeente als wezenlijk voor de missie en de doelen van God. We zien de lokale kerk als de primaire focus voor Efeze 4 bedieningen. Efeze 4 bedieningen bestaan om de lokale kerk te dienen, niet andersom.

Efeziërs 3:10-11 | Mattheüs 16:18


planet earth

Missionair Waarde 2: Lokaal, wereldwijd en holistisch.

Ons verlangen is dat plaatselijke gemeenten effectief en vruchtbaar betrokken zijn in de plaatselijke opdracht van het Koninkrijk. We verlangen ernaar dat plaatselijke gemeenten zich laten meenemen in een wereldwijde apostolische opdracht van het Koninkrijk. We verlangen ernaar dat plaatselijke gemeenten betrokken zijn in een holistische missie, actief worden op elk gebied van de samenleving, in het bijzonder als het gaat om de armen en de gemarginaliseerden. Normaal gesproken leidt vruchtbaarheid en effectiviteit in de plaatselijke situatie tot een breder gebied van bediening, in plaats van andersom.

Handelingen 1:8 | Mattheüs 28:18-20 | Galaten 2:10


pink pencil on open bible page and pink

Missionair Waarde 3: Contextuele vrijheid in toepassing.

We erkennen dat onze kernwaarden gecontextualiseerd en verschillend toegepast moeten worden in verschillende situaties. Een gezonde contextualisatie betekent het vertalen en toepassen van onze kernwaarden zonder afbreuk te doen aan de essentie van de waarden zelf.

1 Korinthiërs 9:19-23


Wat we geloven in een notendop:

Als hedendaagse Evangelische Christenen erkennen wij moderne verklaringen zoals de geloofsbelijdenis van de Evangelische Alliantie en het Verbond van Lausanne. Als deel van de universele kerk houden wij ons ook aan de oecumenische geloofsbelijdenissen (de Geloofsbelijdenissen van de Apostelen, Nicea-Constantinopel, Chalcedonianus en Athanasius). Als Protestantse Christenen bevestigen wij dat de rechtvaardiging door het geloof alleen geschiedt, en staan wij in de traditie van de belijdenisgeschriften van de Reformatie zoals de Heidelbergse Catechismus, hoewel wij geloven dat de waterdoop alleen voor gelovigen is bestemd.

Relational Mission maakt deel uit van Newfrontiers, een groep apostelen die, samen met hun teams en kerken, verenigd zijn op mondiale missie en door kernwaarden en echte relaties.

Voor meer informatie: kijk op Relational Mission.